Tuyển sinhThông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh


Thông tin chi tiết về chương trình tuyển sinh của Hệ thống giáo dục Vinschool:
Liên hệ: Văn phòng tuyển sinh Hệ thống giáo dục Vinschool

      • Tại Miền Bắc:
Điện thoại: 024 3975 3333 Máy lẻ số: 2 hoặc 094 659 1010
Email: tuyensinh@vinschool.com 

      • Tại Miền Nam:
Điện thoại: 028 3622 6888 Máy lẻ số: 0 hoặc 091 101 6680 
Email: tuyensinh.hcm@vinschool.com